Show in Yaroslavl

21.02.2015, Show in Yaroslavl
judge I. Shwetc
Borzoi Tsarski Sapsan – Best Junior
owner Julia Roshchina.

русская псовая борзая